Przepisy covidowe 27 marca- 9 kwietnia

Przepisy covidowe 27 marca- 9 kwietnia

26.03.2021 przez tur1921

Przepisy „covidowe” w okresie 27 marca – 9 kwietnia

Wykluczono uczestnictwo w wydarzeniach sportowych dzieci i młodzieży biorącej udział w rozgrywkach związkowych, a zatem wszystkie zaplanowane na weekend mecze w kat. młodzieżowych zostają odwołane .

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie określające m.in. zasady organizacji współzawodnictwa i zajęć sportowych w okresie od 27 marca do 9 kwietnia. Najważniejszą zmianą względem ostatnich regulacji jest wykluczenie z grupy dopuszczonych dzieci i młodzieży uczestniczących w rozgrywkach związkowych.

Obecnie zapisy rozporządzenia brzmią następująco

Organizacja współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzeń sportowych jest możliwa (bez udziału publiczności) tylko i wyłącznie
w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu
lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
lub zawodników będących członkami kadry narodowej
lub reprezentacji olimpijskiej,
lub reprezentacji paraolimpijskiej,
lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy

Tym samym grupa uprawnionych do uczestnictwa we wszelkich zajęciach i wydarzeniach sportowych została zawężona. Usunięcie punktu dopuszczającego dzieci i młodzież uczestniczące w rozgrywkach związkowych sprawia, że w wyniku przepisów Wielkopolski ZPN został zmuszony do zawieszenia wszystkich zmagań młodzieżowych do 9 kwietnia.

W dalszym ciągu ograniczenia dotyczą też zmagań seniorskich, w których udział brać mogą wyłącznie osoby otrzymujące wynagrodzenia (czy to w formie umowy czy też stypendiów).

Jednocześnie pozostawiono w mocy doprecyzowanie zakłądające posiadanie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego spełnianie jednego z powyższych warunków:

Okoliczności, o których mowa w ust.15 pkt 1, potwierdza dokument wystawiony przez
podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe

albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim
lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji,
albo polski związek sportowy.