Oświadczenia o dobrowolnym udziale w treningu

Oświadczenia o dobrowolnym udziale w treningu

10.05.2020 przez tur1921

Oświadczenia o dobrowolnym udziale w treningu

Wielkopolski Związek Piłki Nożnej przygotował specjalne oświadczenia do wykorzystania przez kluby, dotyczące udziału w treningach w okresie stanu epidemii.

Dopuszczenie do ponownego użytkowania obiektów sportowych pozwala wznowić klubom treningi. Związanych z tym jest jednak wiele obostrzeń, dlatego też by nie dopuścić do sytuacji, w której klub mógłby być obarczany winą za zaistniałe zdarzenia, przygotowane zostało specjalne oświadczenie.

Dokument jest potwierdzeniem dobrowolnego udziału zawodnika w treningu. Został przygotowany w dwóch wersjach – dla graczy pełnoletnich oraz dzieci. Wielkopolski ZPN zaleca, by przygotowane oświadczenia podpisane przez graczy bądź też w przypadku niepełnoletnich – przez ich opiekunów prawnych – zbierać od wszystkich osób uczestniczących w zajęciach piłkarskich w okresie epidemii COVID-19. Formularze można pobrać ponizej.

Przy organizacji zajęć należy oczywiście pamiętać o wszystkich zasadach określonych rządowym rozporządzeniem i bezwzględnie ich przestrzegać. Wskazane jest zastosowanie również dodatkowych środków bezpieczeństwa takich jak:
a) organizacja treningów w stałych pod względem osobowym grupach, potwierdzone listami obecności, które powinien posiadać trener i osoba zarządzająca obiektem (listy powinny być archiwizowane);
b) unikanie kontaktu pomiędzy osobami przed zajęciami, w ich trakcie, a także po zakończeniu – uwzględniając sytuacje udzielania instrukcji zawodnikom, a także odbioru po treningach dzieci poniżej 13. roku życia, które nie mogą poruszać się bez opieki osoby dorosłej;
c) rozłożenie przez zawodników swoich rzeczy (w tym wody do korzystania w trakcie zajęć) w miejscach odseparowanych od innych uczestników;
d) w razie konieczności udzielanie pomocy medycznej wyłącznie przez jedną osobę (trener/obsługa obiektu) z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa (maseczka, rękawiczki jednorazowe).

 

 

________________, dnia __________________

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany(a) ________________________________________________________
jako przedstawiciel ustawowy małoletniego ________________________________________
zawodnika klubu ___________________________________________________________ zwanego dalej “Klubem” oświadczam co następuje:
1. Zostałem poinformowany przez Klub, że:

1) Klub planuje powrót do treningów od dnia ___________________________ z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa, które na dzień dzisiejszy będą dotyczyły w szczególności:  ograniczonej liczby osób na obiekcie – maksymalnie sześciu zawodników + trener i braku możliwości przebywania na obiekcie innych osób niż wyżej wymienionych (za wyjątkiem obsługi obiektu); weryfikacji liczby uczestników; dezynfekcji urządzeń i sprzętu sportowego;  obowiązku dezynfekcji rąk przed każdym wejściem i opuszczeniem obiektu; braku możliwości korzystania z szatni oraz zaplecza sanitarnego, za wyjątkiem WC; wszelkich innych działań, które będą zmierzały do zapewnienia bezpieczeństwa oraz minimalizacji ryzyka zakażenia; a które mogą ulec zmianie/zostać doprecyzowane w zależności od brzmienia przepisów powszechnie obowiązujących, względnie zaleceń właściwych organów np. Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jak również na skutek regulacji wprowadzonych przez właściciela/zarządcę obiektu.

2) Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Sportu Klub będzie dążył do zachowania odpowiedniego dystansu pomiędzy uczestnikami treningu.

3) Świadoma i dobrowolna decyzja o powrocie do treningów należy do przedstawiciela ustawowego każdego zawodnika z osobna i nie zostaje odgórnie narzucona przez Klub.

4) Nie ma gwarancji, że udział w treningach nie spowoduje zwiększenia ryzyka zakażenia koronawirusem i wystąpienia choroby COVID-19. Przedstawiciel ustawowy zawodnika ma świadomość, że ryzyko takie istnieje i że w/w choroba może prowadzić do ujemnych skutków dla zdrowia i życia zawodnika.

5) W czasie treningów mogą zdarzyć się sytuacje, kiedy zostanie naruszona reguła dystansu społecznego tj. w szczególności konieczność udzielenia zawodnikowi pierwszej pomocy przedmedycznej, jak również (zwłaszcza w przypadku zawodników najmłodszych) zapewnienia innej niezbędnej pomocy do bezpiecznego udziału w treningu. W takich sytuacjach kontakt trenera (innej uprawnionej osoby) z zawodnikiem odbywać się będzie z zachowaniem wszelkich możliwych środków bezpieczeństwa.

2. Zawodnik znajduje się w bardzo dobrej formie fizycznej, nie posiadam żadnych chorób ani kontuzji, nie zaobserwowałem u zawodnika ani osób, w otoczeniu których przebywał w ciągu ostatnich 14 dni żadnych przejawów koronawirusa (w szczególności gorączki powyżej 37 stopni, kaszlu, duszności itd). Ponadto, zawodnik nie przebywa w kwarantannie/izolacji oraz nie był zagranicą w ciągu ostatnich 14 dni. Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Klub o każdej zmianie okoliczności wskazanych w zdaniu pierwszym, a także rezygnacji z udziału zawodnika w treningu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek negatywnych objawów. 3. Na wypadek zakażenia koronawirusem w toku treningu lub dojazdu na trening lub powrotu z treningu nie będę wnosił żadnych roszczeń wobec Klubu. 4. Wyrażam zgodę na kontrolne sprawdzanie temperatury ciała zawodnika przez trenera z użyciem bezdotykowego termometru. Przyjmuję do wiadomości, że Klub zaleca aby regularnie monitorować temperaturę ciała i dokonywać jej sprawdzenia co najmniej dwa razy dziennie. 5. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, na możliwość niedopuszczenia zawodnika do treningu przez Klub (trenera) w drodze jednostronnej decyzji, w przypadku jeżeli zostaną zauważone jakiekolwiek objawy mogące mieć wpływ na okoliczności opisane w niniejszym oświadczeniu, a także jeżeli kontrolne sprawdzenie temperatury ciała wykaże wartość powyżej 37 stopni. 6. W przypadku zawodników, którzy nie posiadają aktualnie ważnych badań lekarskich, dodatkowo oświadczam, iż: 1) Zawodnik jest zdrowy i nie ma przeciwskazań zdrowotnych uniemożliwiających mu bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym – treningach piłki nożnej, a tym samym w powyższym zakresie uczestniczy w treningu na własne ryzyko i odpowiedzialność; 2) Zobowiązuje się do każdorazowego niezwłocznego informowania Klubu o zmianie stanu zdrowia zawodnika i wystąpieniu przeciwskazań zdrowotnych uniemożliwiających mu bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym. 3) Przyjmuję do wiadomości, iż ponoszę całkowitą odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych informacji w zakresie stanu zdrowia zawodnika lub zatajenie przeciwskazań zdrowotnych uniemożliwiających mu bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym, a także nie poinformowaniu Klubu o ich wystąpieniu. Tym samym Klub nie ponosi odpowiedzialności za odniesione przez zawodnika z tego tytułu kontuzje, urazy zdrowia itd..

______________________________ / podpis /

 

informacja ze strony WZPN :

https://wielkopolskizpn.pl/aktualno%C5%9Bci/o%C5%9Bwiadczenia-o-dobrowolnym-udziale-w-treningu/

oświadczenia